Busques un advocat especialitzat en la llei de la segona oportunitat a Girona?

Em dic J. Raúl Fernández, ADVOCAT i fundador de #QUINTA LEGAL, despatx d’advocats especialitzat en drets dels negocis, concursal i el mecanisme de la Llei de la segona oportunitat.

1a consulta gratuïta

Pots omplir aquest formulari i en breu em posaré en contacte amb tu.

llei segona oportunitat

Què és la llei de la segona oportunitat?

La Ley de la segunda oportunidad (LSO) és un mecanisme, introduït en 2015 en la Llei Concursal (i, recentment reformat en 2022), el qual permet que les persones físiques (particulars, autònoms, professionals i empresaris), en situació d’insolvència (és a dir, que no poden complir regularment amb les seves obligacions de pagament), puguin solucionar els seus problemes econòmics i obtenir la cancel·lació judicial dels seus deutes.

Amb la Llei de la segona oportunitat es busca que aquestes persones, malgrat un fracàs personal o empresarial, puguin recomençar les seves vides, sense haver d’arrossegar indefinidament deutes que no poden pagar.

Qui pot acollir-se a la llei de la segona oportunitat a Girona?

Les persones físiques (particulars, autònoms, professionals i empresaris) que no puguin, o prevegin que no podran complir regularment amb les seves obligacions de pagament (insolvència) i compleixin els requisits legals per a ser deutors de bona fe.

 

Quins són els passos per acollir-se a la segona oportunitat a Girona?

La persona que es trobi en situació d’INSOLVENCIA deurà directament iniciar un procediment judicial de CONCURS DE CREDITORS (la reforma concursal de 2022 ha eliminat la fase prèvia de l’acord extrajudicial de pagaments). 

Si la persona compleix els requisits per a ser DEUTOR DE BONA FE podrà sol·licitar al Jutge del concurs la EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET o EPI (la cancel·lació dels deutes pendents).  La llei preveu 2 vies:

A) EXONERACIÓ DIRECTA, després de la LIQUIDACIÓ del patrimonio de la persona (si hi ha béns que liquidar).

B) EXONERACIÓ AMB PLA DE PAGAMENTS, i sense liquidació de la massa activa (el que permet mantenir l’habitatge familiar).

LSO

Per què necessites un advocat especialitzat en la llei de la segona oportunitat a Girona?

Cada cas és diferent i pot presentar particularitats que han de ser analitzades degudament. Per tant, és molt important comptar amb assessorament expert abans d’iniciar el procés. Així mateix, la seva intervenció és obligatòria en la fase de concurs.

 

Contacta

Si necessites assesorament d’un advocat especialitzat en la Llei de la segona oportunitat a Girona, post trucar al telèfon 647447789, utilitzar els formularis de contacte, o enviar-me un correu electrònic a jraul@quintalegal.com

 

Com treballo?

Pas 1:

Contactes amb mi.

Pots utilitzar els formularis web, escriure’m a jraul@quintalegal.com, o trucar al telèfon 647447789.

Pas 2:

Realitzo un estudi inicial.

Analitzo el teu cas i si és aconsellable que iniciïs el procediment.

Pas 3:

T'envio un pressupost.

Abans de contractar els meus serveis t’envio un pressupost personalitzat perquè tinguis clars quins seran els meus honoraris.

Pas 4:

Comencem a treballar.

Una vegada acceptes el pressupost iniciem el procés, acompanyant-te i assessorant-te en totes les fases del mateix.

J. Raúl Fernández

ADVOCAT y fundador de #quinta legal. Especialitzat en dret dels negocis, concursal i el mecanisme de la llei de la segona oportunitat.

Principals dubtes plantejats a un advocat sobre la llei de la segona oportunitat a Girona.

Les persones físiques (particulars, autònoms, professionals i empresaris), que no poden complir regularment amb les seves obligacions de pagaments (és a dir, que es trobin en situació d’insolvència), i que compleixin els requisits que estableix la Llei concursal.

La durada del procediment dependrà de les circumstàncies concretes de cada cas.  Per exemple, de si existeixen o no béns que liquidar o la via d’accés a l’exoneració. Encara que, per la meva experiència, podem parlar d’un termini mínim d’uns mesos.

La reforma concursal de 2022 ha eliminat l’acord extrajudicial de pagaments.

Per tant, ara la persona  ha d’acudir directament a un concurs de creditors i, si compleix els requisits per a ser deutor de bona fe, podrà sol·licitar al Jutge en el seu moment l’exoneració  del passiu insatisfet (EPI).

La llei preveu 2 vies perquè el deutor persona natural (sigui o no empresari) pugui sol·licitar l’exoneració del passiu insatisfet:

1a) Amb subjecció a un pla de pagaments, sense prèvia liquidació de la massa activa; o

2a) Amb liquidació de la massa activa.

La reforma concursal de 2022 manté l’exigència que; només si el concursat és deutor de bona fe podrà sol·licitar l’exoneració del passiu insatisfet

La norma enumera una sèrie de supòsits que impedeixen que la persona pugui obtenir l’exoneració:

a) Quan en els 10 anys anteriors hagi estat condemnat en sentència ferma a penes privatives de llibertat, per delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda i Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, [sempre que la pena màxima assenyalada al delicte sigui igual o superior a 3 anys], tret que en la data de la sol·licitud s’hagués extingit la responsabilitat criminal i satisfet les responsabilitats pecuniàries derivades del delicte.

b) Quan en els 10 anys anteriors hagués estat sancionat per resolució administrativa ferma per infraccions tributàries molt greus, de seguretat social o de l’ordre social, o, quan en el mateix termini s’hagués dictat acord ferm de derivació de responsabilitat, tret que en la data de la sol·licitud  hagués satisfet íntegrament la seva responsabilitat. 

En el cas d’infraccions greus, no podran obtenir l’exoneració aquells deutors que haguessin estat sancionats per un import que excedeixi del 50% de la quantia susceptible d’exoneració per la AEAT a la qual es refereix l’art. 489.1.5è, tret que haguessin satisfet íntegrament la seva responsabilitat.

c) El concurs hagi estat declarat culpable. [No obstant això, si aquesta es deu al retard en la sol·licitud de concurs, el jutge podrà atendre les circumstàncies en què s’hagués produït].

d) En els 10 anys anteriors hagi estat declarat persona afectada en la sentència de qualificació del concurs d’un tercer qualificat com a culpable, tret que hagués satisfet íntegrament la seva responsabilitat.

e) Quan hagi incomplert els deures de col·laboració i d’informació respecte del jutge del concurs i de l’administració concursal.

f) Quan hagi proporcionat informació falsa o enganyosa o s’hagi comportat de manera temerària o negligent al temps de contreure endeutament o d’evacuar les seves obligacions, fins i tot sense que això hagi merescut sentència de qualificació del concurs com a culpable.

Per a determinar-ho el jutge haurà de valorar: (a) la informació patrimonial subministrada pel deutor al creditor abans de la concessió del préstec a l’efecte de l’avaluació de la solvència patrimonial, (b) el nivell social i professional del deutor, (c) les circumstàncies personals del sobreendeutament, i (d) en cas d’empresaris, si el deutor va utilitzar eines d’alerta primerenca posades a la seva disposició per les Administracions Públiques.

Si es donés algun d’aquests supòsits no estaríem davant un deutor de bona fe.

L’ exoneración del passiu insatisfet (EPI) és la cancel·lació judicial dels deutes pendents a la conclusió del concurs que, d’acord ama la Lleida, siguin exonerables.

La reforma concursal de 2022 exclou l’exoneració de determinats deutes. De conformitat amb la llei no són exorables: 

1r. Deutes per responsabilitat civil extracontractual, per mort o danys personals, així com per indemnitzacions derivades d’accident de treball i malaltia professional.

2n. Els deutes per responsabilitat civil derivada de delicte.

3r Els deutes per aliments.

4t Deutes per salaris corresponents als últims 60 dies de treball efectiu realitzat abans de la declaració de concurs, en quantia que no superi el triple del SMI, així com els que s’haguessin reportat durant el procediment, sempre que el seu pagament no hagués estat assumit pel Fons de Garantia Salarial.

5è Els deutes per crèdits de Dret públic. [No obstant això, els deutes per a la gestió recaptatòria dels quals resulti competent la AEATpodran exonerar-se fins a l’import màxim de 10.000 euros per deutor; per als primers 5.000 € de deute l’exoneració serà integra, i a partir d’aquesta xifra l’exoneració aconseguirà el 50% del deute fins al màxim indicat. Així mateix, els deutes per crèdits en seguretat social podran exonerar-se pel mateix import i en les mateixes condicions. L’import exonerat, fins al citat límit, s’aplicarà en ordre invers al de prelació legalment establert en aquesta llei i, dins de cada classe, en funció de la seva antiguitat.

6è Els deutes per multes en processos penals i per sancions administratives molt greus.

7è Costas i despeses judicials derivades de la tramitació de la sol·licitud d’exoneració.

8è Els deutes amb garantia real, siguin per principal, interessos o qualsevol altre concepte degut, dins del límit del privilegi especial, calculat conforme al que s’estableix en la llei.

A més, excepcionalment el jutge podrà declarar que no siguin totalment o parcialment exonerables deutes no relacionats en el llistat anterior, quan sigui necessari per a evitar la insolvència del creditor afectat per l’extinció del dret de crèdit.

La reforma concursal ha introduït una modalitat d’exoneració amb subjecció a un pla de pagaments que, d’aprovar-se, evitaria haver de liquidar els béns i drets de la massa activa del concurs (com podria ser l’habitatge). 

Amb tot, ha d’analitzar-se cada cas concret.

Explica'm el teu cas.

J. Raúl Fernández. © 2024. Tots els drets reservats.